ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ι. Ζ. Όροι και Προϋποθέσεις για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Δήλωση Εχεμύθειας.
Ι. Ζ. Α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεριμνά για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, στο μέτρο του νομίμως προβλεπόμενου και χρησιμοποιεί για αυτό τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στα πλαίσια της άσκησης της επιχείρησής της δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του καταναλωτή. Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των λοιπών προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο όταν και στο μέτρο που επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεσμευόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και της εν γένει νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει πάντοτε τη συγκατάθεση των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας/ αντισυμβαλλομένων της για τη περιορισμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, η οποία σημειωτέο πραγματοποιείται αποκλειστικά και πάντοτε στο αναγκαίο μέτρο και στα πλαίσια της εκάστοτε πώλησης/συναλλαγής.
Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προωθεί ή διαφημίζει τα προϊόντα της με αποστολή μηνυμάτων προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ της παρούσας ιστοσελίδας, θα λαμβάνει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεσή τους.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διασφαλίζει ότι θα προβεί σε οριστική διαγραφή των αρχείων που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών/αντισυμβαλλομένων της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει σε συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα.
Ι.Ζ.Β. Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.epigis.gr).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την επικοινωνία της με τον ΧΡΗΣΤΗ της παρούσας ιστοσελίδας για την εκτέλεση των παραγγελιών, ενδέχεται να γίνει δέκτης και να λαμβάνει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών
Όταν ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ στέλνει ένα αίτημα online, η πληροφορία που παρέχεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση του αιτήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί τις αιτήσεις και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που ανταλλάσει με το ΧΡΗΣΤΗ απόρρητες. Δεν γίνεται ουδεμία μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στα αρμόδια όργανα της τήρησης των νόμων, εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες και στοιχεία και να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τους υπαλλήλους της ή τους συνεργάτες της και μόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου μέρους. Επίσης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ενδεχόμενη αθέτηση της ίδιας της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από τους συνεργάτες ή το προσωπικό της, που στα πλαίσια της παρούσας, κατέστη αναγκαίο να λάβουν γνώση των πληροφοριών αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, αμφότερα τα μέρη υποχρεούνται να μην αντιγράφουν, μεταδίδουν ή χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου μέρους και πάντοτε τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος κατά την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων του αντισυμβαλλομένου του, οφείλει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους του Ν. 2472/1997 ως ισχύει και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η υποχρέωση εχεμύθειας ισχύει για τα συμβαλλόμενα μέρη και ειδικά για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς χρονικό περιορισμό.
Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:
προστατέψουμε τα δικαιώματά και την περιουσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
προστατευθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας,
προστατευθεί η προσωπική ασφάλεια των υπαλλήλων, συνεργατών και εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενου με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και αυτή των χρηστών και του κοινού.
Εάν παρ' όλα αυτά, οποιοσδήποτε ΧΡΗΣΤΗΣ δηλώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν αποστέλλονται πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, εάν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει συνδέσεις με άλλα sites. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.